Đảng trong cuộc sống

Ánh sáng của Đảng – Ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Chứng kiến sự tàn bạo và ách đô hộ của thực dân Pháp, chúng đã biến nước ta thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Chúng dùng mọi cách để khai thác tài nguyên bóc lột của cải và sức lao động của nhân dân để làm giàu cho chính quốc. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ánh sáng của Đảng do chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên như một kim chỉ nam soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Vậy ánh sáng của Đảng ở đây thực chất là gì? Hành trình đi tìm ánh sáng đó được diễn ra như thế nào? 

Ánh sáng của Đảng là gì? 

Ánh sáng của Đảng là gì? Ánh sáng của Đảng thực chất là những cương lĩnh, đường lối của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chính Minh trên hành trình đưa đất nước thoát khỏi những xiềng xích nô lệ. Đảng là ánh sáng soi đường cho nhân dân ta bước ra khỏi cuộc đời tăm tối và trở thành công dân của một nước tự do, độc lập.

Hành trình chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm ánh sáng của Đảng

Ánh sáng của Đảng
Hồ Chí Minh – Vị cha già kính yêu của dân tộc

Yên ả, thanh bình là ước mơ ngàn đời của dân tộc ta. Để giữ vững bờ cõi, bảo vệ giang sơn gấm vóc và tồn tại giữa một Thế giới bạo tàn từ bao đời nay, cả dân tộc Việt Nam đã luôn gồng mình để chống lại nạn ngoại xâm. Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại có biết bao nhiêu dân tộc ngã xuống vì không thể chống cự được trước sự hung bạo của chủ nghĩa thực dân. Số phận đã đẩy chúng ta đi đến đau khổ nhưng cũng ban cho chúng ta những vị cứu tinh.  Họ là Thánh Gióng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Tất cả là niềm tự hào là vẻ đẹp, là những khúc tráng ca trong bản hợp xướng bi hùng về sự trường tồn và bất tử của dân tộc. 

Lần này Người anh hùng ấy không theo dấu chân của những vị tiền bối như đứng dậy phất cờ khởi nghĩa mà Người chọn cách ra đi. Chuyến ra đi này không phải để cầu cứu ngoại bang mà để tìm ra chân lý mong trả về độc lập cho dân tộc. Người đã hướng về vùng đất văn minh, phát triển đồng thời cũng là sào huyệt của kẻ những kẻ tham tàn. 

Theo tài liệu lịch sử đã ghi ghép lại, tại bến cảng Sài Gòn ngày 5 tháng 6 năm 1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba làm phụ bếp trên con tàu Latouche đã vượt trùng dương khởi đầu cho hành trình tìm đường cứu nước kéo dài suốt 30 năm, đi qua 28 quốc gia, 4 châu lục. Với hành trang là lòng yêu nước và khát vọng mang lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc nhà hoạt động xuất sắc Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. 

Ánh sáng của Đảng

Chủ nghĩa Mác Lênin như soi sáng cho một chặng đường tối tăm của dân tộc Việt Nam trong suốt những năm tháng bế tắc. Vào tháng 7 năm 1920 qua báo nhân đạo, Người đọc bản “ Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê Nin. Bản Luận cương ấy như một luồng ánh sáng soi chiếu cho đường lối cách mạng và khai sáng cho quan điểm chính trị của Người. Đến ngày 28 tháng 1 năm 1941 Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ cho đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo và làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đánh đuổi ách thống trị của thực dân phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một nhà nước của dân, do dân và vì dân đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do. 

Ánh sáng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”  Đây là bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội. Ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam luôn soi đường và đồng hành trên chặng đường phát triển của đất nước. 

Ánh sáng của Đảng

Đảng luôn là đội tiên phong và là đại biểu trung thành vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng và tiến bộ Thế giới. Trong thời đại hiện nay, trên phương diện lý luận, công cuộc đổi mới nước ta là sự kế thừa và phát triển sáng tạo bản chất tư tưởng cách mạng và khoa học của Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nhìn lại một chặng đường lịch sử, một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam và hành trình đi tìm đường cứu nước, tìm ánh sáng của Đảng mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp lên để đòi lại độc lập tự do cho dân tộc thì ta mới thấu và trân quý biết bao hai chữ “ Hòa bình”.  Vì thế ánh sáng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là kim chỉ nam cho mọi hành động trong sự nghiệp xây dựng nước nhà.

5/5 - (2 bình chọn)

Phan Hiền

Chia sẻ kinh nghiệm, những giá trị sống tích cực đang được rất nhiều các bạn trẻ học tập và làm theo.
Đăng ký nhận thông báo
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button